Резултати од седмицата на проектот „Моторите на Дујунов“

Резултати од седмицата на проектот „Моторите на Дујунов“

На градилиштето на „Совелмаш“, главното внимание беше насочено на комуналните мрежи, за чие поврзување се изведуваат интензивни земјени работи.

Стручњаците ја започнаа работата на приклучување на коморите за водоснабдување на зградата. Завршена е хидроизолацијата на комората од левата страна на Бирото, а од десната страна на објектот е направено бетонско корито за поставување на уште една комора.

Околу страната на зградата каде што се наоѓа главниот влез се поставува атмосферска канализација. Одводниот систем е доведен до последниот бунар. Оттаму ќе биде поставена цевка до местото каде што системот на зградата ќе се спои со постоечката атмосферска канализација на посебната економска зона.

Исто така, беше поставена комора за воведување топлинска мрежа во објектот.

Градилиштето редовно се чисти од остатоци од привремените бетонски патишта и од разни отпадоци кои се носат во депонија. Во исто време, беа доставени материјали за уземјување и за громобранска заштита.

На градилиштето почнаа да работат и геодетите, што значи дека започна работата на уредување на теренот околу Бирото „Совелмаш“.

Во зградата започна поставувањето на лифтовите.

Монтирана е опремата за намотување на статорот и споена е со електричната мрежа. Поставен е кабел за струја од разводната плоча до погонот за леење.

SOLARGROUP изработи нов план за проектот на кој е прикажана динамиката на финансирањето во реално време. Планот содржи и информации за клучни настани од историјата на проектот и за главните планови на компанијата.

Планот за проектот е достапен на следниов линк.

На 27 мај, во Перу беше одржана голема конференција на SOLARGROUP, на која присуствуваа главните раководители на компанијата — Павел Филипов, Павел Шадскиј и раководителот на производствената задруга, Андреј Лобов. Во текот на следните денови ќе објавиме повеќе детали за овој настан.

Ве потсетуваме дека до крајот на мај завршуваат следниве промотивни понуди:

• +5% бонус на износот со кој ќе ја надополните сметката,
• +5% бонус удели за нови инвеститори.

Повеќе детали за нив има на следниов линк.

Побрзајте да ги искористите овие поволни понуди!