Дмитриј Дујунов за новата фаза во изведбата на градежните работи

Дмитриј Дујунов за новата фаза во изведбата на градежните работи

На градилиштето на „Совелмаш“ започна нова значајна фаза во изведбата на градежните работи: уредување на теренот околу Бирото за проектирање и инженеринг. Со помош на опремата се отстранува вишокот земја и, штом ќе бидат завршени комуналните мрежи, теренот ќе биде прекриен со песок и подготвен за асфалтирање, како и за други работи поврзани со уредувањето на околината.

Во тек се интензивни и опсежни работи на комуналните мрежи. Се прават канали за топловодот, се довршува поставувањето на цевките за водоснабдување. Атмосферската канализација е приклучена и поврзана со бунарот, преостанува уште да се постави цевка за да се спои со канализацијата на „Технополис“.

Во тек е местењето на вратите во објектот и пуштањето во погон на производствената лента. Започна формирањето на лента за бојадисување. Продолжува уредувањето на скалите, како и останатите завршни работи.

Погледнете ја видеорепортажата во која учествуваат Дмитриј Дујунов и Александар Сударев за да дознаете нешто повеќе за напредокот на изградбата.

Дмитриј Дујунов вели дека во текот на изминатиот месец темпото на работа значително се зголеми благодарение на зголемените инвестиции за кои придонесе лотаријата на SOLARGROUP.

Важно е и понатаму да се одржува нивото на финансирање на проектот за да може Бирото да се заврши навреме. Понудата „+5% од надополнетиот износ“ трае до 31 мај. Може да дознаете нешто повеќе за неа на следниов линк.

Побрзајте да учествувате и да ја поддржите изградбата на Бирото „Совелмаш“!