Thêm dữ liệu về việc tài trợ cho dự án "Động cơ của Duyunov"

Thêm dữ liệu về việc tài trợ cho dự án "Động cơ của Duyunov"

Bạn muốn nắm bắt nhịp độ tài trợ cho dự án "Động cơ của Duyunov"? Để phục vụ mục đích này, chúng tôi có một lộ trình hiển thị theo thời gian thực số tiền chúng tôi còn cần thu hút để đưa D&E "Sovelmash" vào hoạt động và chuyển sang giai đoạn gây quỹ tài trợ cuối cùng và triển khai dự án. Bộ đếm cũng hiển thị tổng số tiền tương ứng với cổ phần đầu tư đã bán.

Lộ trình có sẵn trên Trang chính của văn phòng hành chính, trong menu bên trái hoặc bằng cách nhấp vào liên kết.

Chúng tôi đã cập nhật, làm cho lộ trình có nhiều thông tin hơn và dễ hiểu hơn.

• Chúng tôi đã bổ sung số tiền đầu tư mà chúng tôi dự định thu hút và số tiền thực sự thu hút được trong những tháng trước của năm 2024.
• Chúng tôi đã chỉ định số tiền tài trợ dự kiến ​​sẽ được thu hút cho đến hết tháng 6 năm 2024.
• Chúng tôi đã lập biểu đồ tăng trưởng giá cổ phần đầu tư từ giai đoạn 1 đến giai đoạn 19 hiện tại.
• Chúng tôi đã cập nhật dữ liệu theo năm. Bây giờ bạn có thể thấy số tiền đầu tư đã được thu hút và số lượng nhà đầu tư mới tham gia vào dự án mỗi năm.

Lộ trình là một công cụ hữu ích để có được thông tin chính về dự án "Động cơ của Duyunov".

Hãy tự sử dụng và giới thiệu cho các nhà đầu tư và đối tác khác của dự án!

ĐẦU TƯ