Tìm hiểu về những thành tựu chính và tiến độ tài trợ trong dự án "Động cơ của Duyunov"

Tìm hiểu về những thành tựu chính và tiến độ tài trợ trong dự án "Động cơ của Duyunov"

Chúng tôi đã tạo một lộ trình mới cho dự án. Nó cho thấy quá trình tài trợ theo thời gian thực: số tiền đầu tư đã thu hút được và số tiền còn lại sẽ cần thu hút theo kế hoạch.

Bạn có thể tìm thấy lộ trình tại đây và chia sẻ nó với những người tham gia khác trong dự án.

Tóm lại, số tiền mục tiêu để thực hiện dự án là 70.000.000 USD. Đội ngũ của SOLARGROUP và "Sovelmash" đang làm mọi thứ có thể để thu hút tài trợ và đưa trung tâm kỹ thuật vào hoạt động nhanh nhất có thể.

Lộ trình cũng cho thấy những thành tựu và mục tiêu chính của SOLARGROUP và "Sovelmash" như một phần của việc thực hiện dự án.

Mục tiêu chính cho năm 2023 là hoàn thành việc xây dựng bộ phận công nghệ thiết kế và kỹ thuật "Sovelmash" và hoàn thành việc tài trợ. Điều này là hoàn toàn khả thi với sự hỗ trợ tích cực của bạn cho dự án.

ỦNG HỘ DỰ ÁN