Trả góp đúng hạn - nhận cổ phần tối đa

Trả góp đúng hạn - nhận cổ phần tối đa

Bạn đang mua trả góp gói cổ phần? Nhận thêm cổ phần thưởng khi thanh toán đúng hạn. Để làm điều này, bạn cần:

• thanh toán đầy đủ gói trả góp, 
• thanh toán tất cả các kỳ trả góp trong khoảng thời gian được chỉ định theo quy tắc. 

Việc thanh toán đúng hạn đặc biệt có lợi nếu bạn mua một gói trong ưu đãi gây quỹ lắp đặt các tiện ích kỹ thuật. Nhờ nó, bạn sẽ nhận được 10% đến 50% cổ phần thưởng trên tổng số cổ phần có trong gói. 

Nếu bạn mua gói đầu tư không nằm trong ưu đãi, thanh toán đúng hạn cũng sẽ giúp bạn kiếm được tiền thưởng - 5% cổ phần trên số cổ phần trong gói. 

Điều quan trọng là thanh toán đúng hạn. Bạn có thể xem lịch trình trả góp ở văn phòng hành chính: phần "Đầu tư" - thẻ "Khoản đầu tư của tôi", "Khoản trả góp của tôi". Hoặc theo đường dẫn sau. Chọn chương trình trả góp mong muốn và mở lịch thanh toán. Bạn sẽ thấy ngày và số tiền cho tất cả các khoản thanh toán, cũng như số lượng cổ phần và phần thưởng mà mỗi khoản thanh toán sẽ mang lại cho bạn.

Sự khác biệt giữa số cổ phần trong một gói được thanh toán đúng hạn và một gói không được thanh toán đầy đủ hoặc thanh toán quá hạn là rất đáng kể. Chúng tôi sẽ ví dụ cụ thể. 

Giả sử bạn đã mua gói 5.000 USD theo gói trả góp 30 tháng với chiết khấu giai đoạn 10 vào tháng 8 năm 2022 theo ưu đãi gây quỹ. Gói chứa 1.625.000 cổ phần. 

• Bạn sẽ được ghi có 501,000 cổ phần khi thực hiện 25 kỳ thanh toán hằng tháng theo gói trả góp. 
• Bạn sẽ nhận được 1.124.000 cổ phần cho 5 kỳ thanh toán còn lại. 
• Sau khi thanh toán kỳ cuối cùng, bạn sẽ được ghi có thêm 40% cổ phần thưởng thêm như một phần của ưu đãi gây quỹ lắp đặt các tiện ích kỹ thuật - tức là 650.000 cổ phần. 

Nếu thanh toán đúng hạn trong 5 tháng cuối cùng của chương trình trả góp, bạn sẽ nhận được thêm 1.744.000 cổ phần - gấp hơn 3 lần số cổ phần của tất cả các tháng trước đó. 

Và quan trọng nhất! Các khoản thanh toán trả góp kịp thời bởi các nhà đầu tư là cần thiết để hoàn thành việc xây dựng D&E "Sovelmash". Sự thành công của dự án của chúng ta nằm trong tay của mỗi người các bạn!

THANH TOÁN