Công trường xây dựng "Sovelmash" hôm nay

Việc lắp đặt các cấu trúc kim loại đang được tiến hành tại công trường xây dựng D&E "Sovelmash" ở SEZ "Technopolis Moscow".

Chúng tôi giả định rằng cảnh quay trực tiếp mới từ công trường không cần thêm bất kỳ bình luận nào!