Kiểm toán "Sovelmash": công bố kết quả kiểm toán hàng năm

"Sovelmash" đã thành công vượt qua kỳ kiểm toán năm 2020. Kết quả kiểm toán đã được đăng trên trang web của Cơ quan Đăng ký Thống nhất Liên bang về các thông tin pháp lý quan trọng trong thực tế hoạt động của các pháp nhân, doanh nhân và các tổ chức kinh doanh khác. Bạn có thể xem tài liệu đó tại đây - https://clck.ru/U7h9d 
 
 Kiểm toán là công tác kiểm tra độ tin cậy và tính xác thực của các báo cáo kế toán và tài chính của công ty, do một tổ chức được ủy quyền độc lập thực hiện. Mục đích chính của thủ tục là xác định các sai sót và vi phạm trong hoạt động của công ty và đưa ra kết luận đảm bảo loại bỏ các sai sót đã phát hiện. Bên cạnh đó, kiểm toán cũng giúp tránh rủi ro về thuế và giữ cho việc kế toán của công ty ngăn nắp. 
 
 Đối với "Sovelmash", kiểm toán là một thủ tục bắt buộc theo Luật Liên bang số 476 của Liên bang Nga. Hàng năm công ty đều thành công vượt qua kỳ kiểm toán với kết quả:
 - nhân viên có thẩm quyền của công ty rất chuyên nghiệp và tài liệu được quản lý thích hợp;
 - sử dụng nguồn vốn có mục tiêu hợp lý; 
 - mọi hoạt động của "Sovelmash" luôn tuân thủ các tiêu chuẩn và yêu cầu do luật pháp Nga quy định. 
 
 Với các nhà đầu tư của dự án "Động cơ của Duyunov", kết quả tích cực của cuộc kiểm toán "Sovelmash" lại một lần nữa chứng minh là công ty rất đáng tin cậy và dự án nhất định sẽ được thực hiện thành công.